Νέα

 

Πρόγραμμα Voucher Φορτοεκφορτωτών

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα voucher έχουν οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές. 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η επίτευξη της ομαλής λειτουργικότητας, της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή, η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του φορτοεκφορτωτικού κλάδου και η συγκράτηση της επαπειλούμενης ανεργίας των εργαζομένων στον κλάδο. Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος θα δώσει τη δυνατότητα στους απασχολούμενους στον φορτοεκφορτωτικό κλάδο να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή ξηράς-λιμένος.

Περιεχόμενο του προγράμματος

Το πρόγραμμα φέρει τον τίτλο «Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτών ξηράς-λιμένος». Περιέχει θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών και πρακτική άσκηση 30 ωρών σε αδειοδοτημένες δομές των παρόχων κατάρτισης με τη μορφή case studies. Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεούν υποχρεωτικά εκτός ωραρίου εργασίας των ωφελουμένων.
Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 750€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

Για να εγγραφεί ένας ενδιαφερόμενος στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής», στην ειδική ιστοσελίδα (www.voucher.gov.gr). Διαφυλάττει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της προκήρυξης. Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ίδιος ο αιτών.

όλα τα νέα