Επιδοτούμενα Προγράμματα

Κατάρτισης Ανέργων

 

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Το περιεχόμενο και η διάρκεια του προγράμματος, το εκπαιδευτικό επίπεδο των καταρτιζομένων, το εκπαιδευτικό επίδομα και η διαδικασία αίτησης και επιλογής καθορίζονται στην περιγραφή του κάθε προγράμματος.

06.06.2012 Αλεξανδρούπολη

Υπάλληλοι Επισιτισμού

Ο τουρισμός αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο οικονομικό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο. Δημιουργούνται συνεχώς νέα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες, νέες θέσεις εργασίας και νέες δυνατότητες απασχόλησης σε ποικίλες τουριστικές ειδικότητες. Η αυξημένη ζήτηση της τουριστικής αγοράς στην Ελλάδα σε υπάρχουσες και νέες τουριστικές ειδικότητες μεταφράζεται σε ζήτηση περισσότερα

Καρδίτσα

Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών και μόνιμη-προσωρινή διάθεση τους

Οι πολιτικές για την για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής εκτός από κοινωνικοπολιτική αναγκαιότητα, αποτελούν μια ευκαιρία επιχειρηματικότητας και απασχόλησης. Για την υλοποίηση των πολιτικών αυτών, καθοριστικής σημασίας κρίνεται η επένδυση σε ένα νέο κλάδο απασχόλησης, ο οποίος αναπτύσσεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια, τον κλάδο των πράσινων επαγγελμάτων.

περισσότερα