Επιδοτούμενα Προγράμματα

Κατάρτισης Ανέργων

 

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Το περιεχόμενο και η διάρκεια του προγράμματος, το εκπαιδευτικό επίπεδο των καταρτιζομένων, το εκπαιδευτικό επίδομα και η διαδικασία αίτησης και επιλογής καθορίζονται στην περιγραφή του κάθε προγράμματος.

24.01.2013 Αλεξανδρούπολη

Εργάτες Κατασκευής Έργων φιλικών προς το Περιβάλλον

Οι πολιτικές για την για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής εκτός από κοινωνικοπολιτική αναγκαιότητα, αποτελούν μια ευκαιρία επιχειρηματικότητας και απασχόλησης. Για την υλοποίηση των πολιτικών αυτών, καθοριστικής σημασίας κρίνεται η επένδυση σε ένα νέο κλάδο απασχόλησης, ο οποίος αναπτύσσεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια, τον κλάδο των πράσινων επαγγελμάτων.

περισσότερα
18.01.2013 Αθήνα

Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ

Οι νέες τεχνολογίες καθώς και οι εφαρμογές και τα συστήματα παραγωγής που βασίζονται σε αυτές, δημιουργούν απαιτήσεις σε νέες δεξιότητες προκειμένου να αναπτύξουν, να ενεργοποιήσουν και να λειτουργήσουν τον εξοπλισμό και το λογισμικό και να κάνουν βέλτιστη χρήση των εφαρμογών τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι συζητήσεις γύρω από την Κοινωνία της Πληροφορίας έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους περισσότερα

02.09.2012 Αθήνα

Γνώσεις και Δεξιότητες ΤΠΕ για Δημοσιογράφους- Voucher

Η κατάρτιση θα γίνει σε προγράμματα με αντικείμενο την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δημοσιογράφου με Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και περιλαμβάνει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποκτώνται από αυτά.

περισσότερα
02.08.2012 Αθήνα Αλεξανδρούπολη

Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής- Voucher

Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα καταρτιστούν στο αντικείμενο των Βασικών Δεξιοτήτων Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών και περιλαμβάνει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται. περισσότερα