Πολιτική Απορρήτου

 

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου & Προσωπικών Δεδομένων και συναφών εννόμων συμφερόντων των Χρηστών


Στόχος του παρόντος Ιστοτόπου είναι να λειτουργήσει ως μία πλατφόρμα σύζευξης προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας ή/ και επαγγελματικής κατάρτισης. Για την ορθολογικότερη και πιο αποτελεσματική οργάνωση τέτοιων υπηρεσιών προς τους Χρήστες καθίσταται απαραίτητη η συλλογή, η διαχείριση και ο συσχετισμός από Εμάς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τους Χρήστες του, δηλαδή η εκ μέρους μας διατήρηση και η επεξεργασία μιας βάσης δεδομένων Υποψηφίων/Εργοδοτών.

Παρακαλούμε, βεβαιωθείτε ότι, αντιλαμβάνεστε πλήρως και χωρίς πίεση ή εξάρτηση, συμφωνείτε  η ΜΕΤΡΟΝ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) να συλλέγει και επεξεργάζεται τις κατωτέρω αναφερόμενες πληροφορίες για εσάς, που της δίνετε εσείς ή/και προκύπτουν από μηχανισμούς συλλογής δεδομένων που ενεργοποιούνται όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο  (α), για τους συγκεκριμένα προβλεπόμενους σκοπούς (β) και υπό  τους ειδικότερα αναφερόμενους όρους (γ), έτσι ώστε η απόλαυση των υπηρεσιών του ιστοτόπου να μη θίγει το δικαίωμά σας στην ιδιωτική ζωή, την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς σας  και την πληροφοριακή σας αυτοδιάθεση.

(α) Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με εσάς και πώς τις συγκεντρώνουμε;

-Αν είστε Υποψήφιος: Αυτές που αποφασίζετε να μας δώσετε κατά την εγγραφή σας και την συμπλήρωση του ατομικού σας προφίλ, προκειμένου να κάνετε online αίτηση απαντώντας σε κάποια αναρτημένη στον ιστότοπο αγγελία για θέση εργασίας  ή προκειμένου να υποβάλλετε Διερευνητική Αίτηση, ώστε εμείς να αναζητήσουμε κάποια κατάλληλη για εσάς θέση εργασίας και να σας ενημερώσουμε. Στα πλαίσια αυτά, συλλέγουμε: το όνομα σας, το φύλο  σας, τη διεύθυνση κατοικίας σας, την ημερομηνία  γέννησής σας,  τους τηλεφωνικούς αριθμούς στους οποίους απαντάτε, το αντικείμενο της εργασίας που σας ενδιαφέρει, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, κάποια φυσικά  σας χαρακτηριστικά (εφόσον θελήσετε να επισυνάψετε φωτογραφία σας)  καθώς και  όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει το υποβαλλόμενο από εσάς  βιογραφικό σας σημείωμα  (" CV ") ή τυχόν αναρτηθείσα από εσάς Συστατική Επιστολή ή άλλο συνοδευτικό της αίτησής σας υποβαλλόμενο έγγραφο ή δικαιολογητικό. Περαιτέρω, συλλέγουμε πληροφορίες που καλείστε να μας δώσετε αναφορικά με το είδος της απασχόλησης που σας ενδιαφέρει, τη διαθεσιμότητά σας, τις μετακινήσεις στις οποίες είστε διατεθειμένοι να προβαίνετε, προκειμένου να μεταβαίνετε στην εργασία σας,  το μεταφορικό μέσο που προτιμάτε να χρησιμοποιείτε, στοιχεία για την προηγούμενη, την τρέχουσα ή την επιθυμητή μισθολογική σας κατάσταση, πληροφορίες για την προηγούμενη ή τρέχουσα επαγγελματική σας κατάσταση, στοιχεία για συμμετοχές σας σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, πληροφορίες για τις ασχολίες ελευθέρου χρόνου που προτιμάτε, τις τεχνικές ή/ και επαγγελματικές σας ικανότητες, τις ειδικότερες δεξιότητές σας, τα εκπαιδευτικά και τα διοικητικά σας προσόντα, τις προτεραιότητες των επαγγελματικών σας ενδιαφερόντων και άλλα στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ σας ως Υποψηφίων, όπως επιδόσεις σε ψυχομετρικά test στα οποία αποφασίζετε να υποβληθείτε. Τέλος, συλλέγουμε και καταχωρούμε τον αριθμό του δελτίου ταυτότητάς σας (ΑΔΤ), τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), τον αριθμό φορολογικού σας μητρώου (ΑΦΜ), τον  Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής στο Πληροφορικό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, που τυχόν απαιτείται να υποβάλετε προκειμένου να αποκτήσετε Επιταγή Κατάρτισης (voucher), τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται από την εκάστοτε προκήρυξη, τον αριθμό Μητρώου σας στον ΟΑΕΔ και εφόσον απαιτηθεί, στα πλαίσια ειδικότερης μεταξύ μας σύμβασης, δεδομένα που θα μας δώσετε με σκοπό τη διεκπεραίωση οιασδήποτε οικονομικής συναλλαγής, όπως στοιχεία του Τραπεζικού σας Λογαριασμού ή της πιστωτικής, ή άλλης, κάρτας που χρησιμοποιείτε για πληρωμές.     

-Αν είστε Εργοδότης ή Επιχείρηση: Αυτές που αποφασίζετε να μας δώσετε όταν συμφωνείτε να συνεργαστείτε μαζί μας για την αναζήτηση προσωπικού. Αφορούν : (Α) Στοιχεία της επιχείρησης σας: Η επωνυμία της επιχείρησής σας, η δραστηριότητα της, ο αριθμός των απασχολουμένων σε αυτή προσώπων, το ΑΦΜ, η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται η επιχείρηση, ο Α.Μ.Ε. ΙΚΑ,  η ακριβής διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης, το τηλέφωνο, το fax, η ηλεκτρονική διεύθυνση, από τα οποία εξυπηρετείται η επιχείρηση, το όνομα και ο Α.Δ.Τ. του νομίμου εκπροσώπου ή του υπευθύνου επικοινωνίας για λογαριασμό της, (Β) Περιγραφή του υποψηφίου που αναζητάτε: η ειδικότητα και ο αριθμός των εργαζομένων που ενδιαφέρεστε να απασχολήσετε, η περιγραφή της θέσης και των συνθηκών εργασίας, τα προσόντα των υποψηφίων στα οποία αποβλέπετε, καταγεγραμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήματος.

-Για κάθε ΧρήστηΑυτές στις οποίες αποκτάμε πρόσβαση με μόνη την επίσκεψή σας στον δικτυακό μας τόπο, αυτόματα εκ μόνης της τεχνολογικής υποδομής αυτού. Μόνο κάποιες από αυτές τις κατηγορίες πληροφοριών παραπέμπουν άμεσα στην ταυτότητά σας, αλλά κάθε κατηγορία παρέχει κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητές σας, οι οποίες  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το πρόσωπό σας.


Συγκεκριμένα:

Καταγράφουμε τη διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (Internet Protocol – ΙΡ ) του υπολογιστή σας, η οποία καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης μέσω της οποίας έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Χωρίς περισσότερα στοιχεία, η διεύθυνση IP δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά σας, αλλά είναι αυτή που μας επιτρέπει να διατηρούμε την επικοινωνία με τον υπολογιστή σας όσο περιηγείστε στον δικτυακό μας τόπο.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την ασφάλεια των χρηστών χρησιμοποιούμε cookies με τα οποία, εφόσον μας το επιτρέπετε ρητά μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος πλοήγησής σας (browser), συλλέγουμε πληροφορίες για την χρήση του ιστοτόπου.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που  ο εξυπηρετητής ιστού – web server αποθηκεύει στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ώστε κάθε φορά που  συνδέεστε στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να  σας προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Έτσι, εσείς έχετε την δυνατότητα πρόσβασης σε προσωπικούς λογαριασμούς και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να σας αναγνωρίζουμε όταν επιστρέφετε ως επισκέπτης στον δικτυακό μας τόπο, διατηρούμε μια εικόνα  για τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας – όπως αντικατοπτρίζονται από τις δραστηριότητές σας στον δικτυακό μας τόπο- συμπεριλαμβανομένου του ενδιαφέροντός σας για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας ή συγκεκριμένες ειδικότητες υποψηφίων, αντίστοιχα. Έτσι, καθίσταται εφικτό να σας παρουσιάζουμε το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά που πιθανότατα σας ενδιαφέρουν περισσότερο.


Δυνατότητα μη αποδοχής cookies

Οι περισσότεροι browsers σας επιτρέπουν να τους ρυθμίσετε με τρόπο, ώστε είτε να σας προειδοποιούν για την χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπουν την αποδοχή της χρήσης τους σε καμία περίπτωση.

Έτσι, για παράδειγμα, στον Internet Explorer  μπορείτε να αρνηθείτε την αποδοχή των cookies επιλέγοντας Tools/ Internet Options / Privacy και ορίζοντας Block all cookies.

Αντίστοιχα στον Firefox μπορείτε να το ρυθμίσετε επιλέγοντας Tools / Options / Privacy.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιτρέπει την χρήση cookies για την αναγνώρισή του αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στην δυνατότητα παροχής από μέρους μας ορισμένων υπηρεσιών ή πληροφοριών που μπορεί να είναι χρήσιμες για αυτόν.

Αυτές που τυχόν μας δίνετε με σκοπό τη διεκπεραίωση οιασδήποτε οικονομικής συναλλαγής, όπως στοιχεία του Τραπεζικού σας Λογαριασμού ή της πιστωτικής, ή άλλης, κάρτας που χρησιμοποιείτε για πληρωμές.  


(β) Για ποιον σκοπό, με ποιο τρόπο γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα σας και  ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά;


Αν είστε Υποψήφιος:

Τα δεδομένα που εισάγετε στον ιστότοπό μας, όταν υποβάλλετε on line ή διερευνητική αίτηση αναλύονται από Εμάς και συσχετίζονται με άλλες πληροφορίες που διαχειριζόμαστε (αναφορικά με ευκαιρίες κατάρτισης & απασχόλησης), με σκοπό να σας ενημερώσουμε άμεσα, σχετικά με: α)επιδοτούμενα, ή όχι, προγράμματα κατάρτισης, β) νέες θέσεις εργασίας ή πρακτικής άσκησης που δημοσιεύονται και άπτονται του συγκεκριμένου του ενδιαφέροντός σας, γ) να σας ενημερώνουμε για νέες υπηρεσίες μας, εφόσον έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε τέτοιες  (α, β, γ) ενημερώσεις.

Τα ίδια δεδομένα κοινοποιούνται, όπως αντιλαμβάνεστε, προς τους Εργοδότες προς τους οποίους έχετε επιλέξει να υποβάλετε online αίτηση για κάποια από τις δημοσιευμένες θέσεις εργασίας, ή πρακτικής άσκησης, αλλά και  προς τους Συνεργαζόμενους Παρόχους Κατάρτισης ή λοιπούς εκπροσώπους Εργοδοτών, που ενεργούν για λογαριασμό Εργοδοτών, οι οποίοι έχουν αναρτήσει Αγγελίες, συμβατές με το προφίλ σας . Σκοπός της μετάδοσης αυτής των δεδομένων σας είναι η απλοποίηση της διαδικασίας ανταπόκρισής σας σε κάποια αναρτημένη αγγελία. Σχετικά με τα κατόπιν πρωτοβουλίας σας (ή με τη ρητή συναίνεσή σας) διαθέσιμα σε Εργοδότες/Συνεργαζόμενους Παρόχους Κατάρτισης/ Εκπροσώπους Εργοδοτών δεδομένα σας, σημειώστε ότι, πέραν της ρητής συστάσεως μας να μη χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πλην αυτών του ιστοτόπου, καμία περαιτέρω ευθύνη δεν μπορούμε να αναλάβουμε.  

Τα δεδομένα που λαμβάνουμε μέσω της χρήσης των cookies χρησιμοποιούνται, στην περίπτωσή σας πλην των τρόπων που ισχύουν για όλους τους χρήστες, και για να μπορείτε με ασφάλεια να καταχωρείτε και να διορθώνετε το βιογραφικό σας σημείωμα και το προσωπικό σας προφίλ στον ιστότοπο.


Αν είστε Εργοδότης ή Επιχείρηση:

Όσα εκ των στοιχείων (που σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπό α, μας έχετε δώσει την άδεια να  καταχωρήσουμε στο αρχείο μας), επιθυμείτε, δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας, σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση, ως Αγγελία αναζήτησης προσωπικού, με σκοπό την προβολή του ενδιαφέροντός σας για κάλυψη κάποιας θέσης εργασίας. Σχετικά με τα, κατόπιν αδείας σας,  διαθέσιμα σε όλους τους Χρήστες δεδομένα σας, σημειώστε ότι πέραν της συστάσεως μας να μη χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πλην αυτών του ιστοτόπου, καμία περαιτέρω ευθύνη δεν μπορούμε να αναλάβουμε. Επίσης, να έχετε κατά νου ότι τυχόν Χρήστες του Ιστοτόπου εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) δεν υπόκεινται στην ίδια νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Οι πληροφορίες που μας έχετε εμπιστευτεί αναλύονται από Εμάς και συσχετίζονται με άλλες πληροφορίες που διαχειριζόμαστε (αναφορικά με επιδοτούμενα προγράμματα στήριξης επιχειρήσεων και με Υποψηφίους),  με σκοπό: α) να ενημερώσουμε Υποψηφίους, που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν, ειδικώς και εγκαίρως, σχετικά τις θέσεις που προσφέρετε, ώστε, εφόσον το επιθυμούν να υποβάλουν online αίτηση, απαντώντας στην δημοσιευμένη αγγελία σας, ή να ενημερώσουμε Εσάς σχετικά με προφίλ υποψηφίων που ενδέχεται να ταιριάζουν στην επιχείρησή σας, ανεξαρτήτως «αγγελίας» ή γνωστοποιηθείσας σε εμάς διαθεσιμότητας περί «θέσης εργασίας» β) να ενημερώσουμε εσάς άμεσα, σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα για την απασχόληση των νέων, από τα οποία μπορείτε να επωφεληθείτε, γ) να σας ενημερώνουμε για νέες υπηρεσίες μας, εφόσον έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε τέτοιες  (β, γ) ενημερώσεις.

Σε κάθε περίπτωση Χρήστη,  αποθηκεύουμε την Διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, μαζί με τα προσωπικά στοιχεία ταυτότητας σας, για τεχνικούς, στατιστικούς λόγους, αλλά και για λόγους ασφαλείας, με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων από τον ιστότοπό μας υπηρεσιών.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που λαμβάνουμε μέσω της χρήσης των «cookies» για να καταγράψουμε στοιχεία επισκεψιμότητας και να εξατομικεύουμε την εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στον δικτυακό τόπο, προβλέποντας τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αναλύουμε επίσης τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της τεχνολογίας των «cookies» για να βοηθηθούμε για να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα του δικτυακού μας τόπου, μέσω της παρακολούθησης της κίνησης σε δημοφιλείς περιοχές του. Επιπλέον επιτρέπουμε σε διαφημιζομένους να προβάλλουν τις διαφημίσεις τους στον δικτυακό μας τόπο και μπορεί να επιτρέψουμε σε ανεξάρτητους διακομιστές διαφημιστικών μηνυμάτων να χρησιμοποιούν «cookies» για να συλλέγουν πληροφορίες από χρήστες του δικτυακού μας τόπου.

Σε περίπτωση οικονομικής συναλλαγής Χρήστη του Ιστοτόπου μαζί μας για την  παροχή των υπηρεσιών μας, τα απαραίτητα για τη διενέργεια της πληρωμής και τη διασφάλιση της συναλλαγής   δεδομένα σας θα κοινοποιούνται στην στις αντίστοιχες Τράπεζες ή άλλους οικονομικούς οργανισμούς.

Πρέπει να έχετε υπ’ όψιν ότι:

-Στην ως άνω επεξεργασία των δεδομένων σας από Εμάς εντάσσεται αυτή που γίνεται είτε από προστιθέντες μας, είτε από συνεργάτες που μας υποστηρίζουν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας (προμηθευτές, που βοηθούν στο σχεδιασμό ή στη συντήρηση των εφαρμογών ή των κανόνων ασφαλείας του ιστοτόπου μας ή στην ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται στον δικτυακό μας τόπο και στη  δημιουργία ειδικών προωθητικών ενεργειών) Δεσμευόμαστε να μην εξουσιοδοτήσουμε τους προμηθευτές μας ή άλλους να χρησιμοποιούν προσωπικές σας πληροφορίες, από τις οποίες αποκαλύπτεται η ταυτότητά σας, για οποιονδήποτε σκοπό δεν σχετίζεται με την λειτουργία του ιστοτόπου.

-Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, αν μας ζητηθεί από τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και κρατικές αρχές και θα συνεργαστούμε με τις αρχές για τη διερεύνηση και δίωξη των χρηστών που παραβιάζουν τους όρους χρήσης του ιστοτόπου ή ενέχονται σε παράνομες συμπεριφορές.

-Σε περίπτωση μεταβιβάσεως, συγχωνεύσεως ή συνεταιρισμού του φορέα που τυγχάνει διαχειριστής του ιστοτόπου  και υπεύθυνος επεξεργασίας της βάσης δεδομένων που διατηρεί, οι πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς θα μεταφερθούν στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος τέτοιας συναλλαγής.

-Δεν γνωρίζουμε και καλείστε να διαπιστώσετε με δική σας έρευνα και ευθύνη τις πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων άλλων Δικτυακών τόπων που παρατίθενται στο δικό μας ως Σύνδεσμοι.

 Με εξαίρεση τα όσα ορίζονται στην παρούσα Πολιτική, δεν διατηρούμε, δεν επεξεργαζόμαστε και δεν αποκαλύπτουμε τα προς οποιονδήποτε τρίτο προσωπικές ή άλλες πληροφορίες που μας παρέχετε, χωρίς την άδειά σας.(γ)Με ποιους άλλους γενικότερους όρους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

* Σε ότι αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε, δεσμευόμαστε:

-Να τα επεξεργαζόμαστε με τρόπο θεμιτό και νόμιμο, σύμφωνα με τους όρους που εξειδικεύονται στην παρούσα πολιτική.

-Να τα τηρούμε και να τα επεξεργαζόμαστε μόνο για τους σαφώς καθορισμένους κατά τα άνω σκοπούς, ρητά αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να ζητήσουμε την συγκεκριμένη και ενημερωμένη συγκατάθεσή σας για κάθε περαιτέρω επεξεργασία.

-Να προβαίνουμε στην επεξεργασία μόνον όσων εξ αυτών είναι απαραίτητα και μόνον για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των αμοιβαίως επιδιωκόμενων σκοπών που από τη λειτουργία του παρόντος Ιστοτόπου.

-Να επεξεργαζόμαστε ακριβή και επίκαιρα δεδομένα, σύμφωνα με αυτά που μας έχετε εμπιστευτεί.

-Να τα προστατεύουμε με επαρκή οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας από οποιαδήποτε παράνομη ή αυθαίρετη επεξεργασία, από τυχαία καταστροφή ή απώλεια. Η επικοινωνία και η μεταφορά δεδομένων μεταξύ των χρηστών και του server μας γίνεται με την χρήση ασφαλούς πρωτοκόλλου επικοινωνίας HTTPS ( Hypertext Transfer Protocol Secure) και κρυπτογράφηση SSL διπλής κατεύθυνσης,  πιστοποιημένης από την ThawtePrimary Root CA.

-Να μην τα διαβιβάζουμε σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς τη ρητή προς τούτο άδειά σας, σε περίπτωση που απαιτηθεί στα πλαίσια του επιδιωκόμενου  από τον ιστότοπο σκοπού.


Η εταιρεία, ΜΕΤΡΟΝ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία, με έδρα την Αθήνα, Αυλητών 9, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ιωάννη Λαμπαδιάρη (τηλ.210 3312 906, email: metron@metron-kek.gr)  διαχειρίζεται τον Ιστότοπο και είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά αυτός. Τα δεδομένα αυτά φιλοξενούνται και αποθηκεύονται σε servers που βρίσκονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

* Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για:

- περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με Εμάς, ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τους Προστιθέντες μας και τους Συνεργάτες μας που λειτουργούν, ως «Ενεργούντες την Επεξεργασία»

- να σας δώσουμε ακριβείς, αναλυτικές διευκρινήσεις σχετικά με το ποια δεδομένα ή πληροφορίες που σας αφορούν αποτελούν μέρος της βάσης δεδομένων μας (σε ηλεκτρονική ή έγγραφη μορφή), πώς έφτασαν σε εμάς, για ποιους σκοπούς τα επεξεργαζόμαστε και σε ποιον έχουν με οποιοδήποτε τρόπο κοινοποιηθεί ή σε ποιον, και γιατί, είναι προσβάσιμα. Παρακαλείστε να υποβάλετε το σχετικό αίτημα εγγράφως, προκειμένου να είναι σαφές από πότε τρέχει η 15μερη προθεσμία εντός της οποίας έχουμε υποχρέωση να σας απαντήσουμε

-να διορθώσουμε, να επικαιροποιήσουμε ή και να διαγράψουμε τα δεδομένα που σας αφορούν από το αρχείο που τηρούμε

Σε περίπτωση που δεν πρόκειται απλώς για δεδομένα που από μόνοι σας ως «Υποψήφιοι» έχετε εισαγάγει στον Ιστότοπο, οπότε μπορείτε, διαχειριζόμενοι το λογαριασμό σας (ως εγγεγραμμένοι χρήστες), να επιφέρετε τις επιθυμητές αλλαγές ή  εφόσον δεν ικανοποιηθείτε από τις δικές μας ενέργειες, αφού, ως Εργοδότες, μας καλέσατε να προβούμε σε σχετικές ενέργειες για λογαριασμό σας, παρακαλείστε να υποβάλετε το σχετικό αίτημα εγγράφως, προκειμένου να είναι σαφές από πότε τρέχει η 15μερη προθεσμία εντός της οποίας έχουμε υποχρέωση να προβούμε σε ότι απαιτείται και να σας ενημερώσουμε.