Όροι Χρήσης

 

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ www.jobs4me.gr

Σας καλωσορίζουμε στον δικτυακό τόπο  www.jobs4me.gr και  σας καλούμε, να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους που διέπουν την παραδεκτή   χρήση και λειτουργία του, έχοντας κατά νου ότι η  πλοήγηση και παραμονή σε αυτόν, αλλά και  η αρχειοθέτηση/ καταλογογράφηση αυτού συνιστά έμπρακτη αποδοχή τους. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε εν λόγω όρους, έχετε την επιλογή να απέχετε από τη χρήση του Ιστοτόπου και των  Υπηρεσιών του.

ΟΡΙΣΜΟΙ

«Υποψήφιος»: το πρόσωπο που χρησιμοποιεί αυτό το δικτυακό τόπο για σκοπούς που σχετίζονται με τηναναζήτηση εργασίας ή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας.

«Εργοδότης» ή «Επιχείρηση»: όποιος χρησιμοποιεί αυτό το δικτυακό τόπο για σκοπούς που σχετίζονται με την αναζήτηση προσωπικού ή τη συμμετοχή της Επιχείρησής του σε προγράμματα που αφορούν στην είσοδο/ επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας ή/και στην Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας.

«Συνεργαζόμενος Πάροχος Κατάρτισης»: Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 ή Επιπέδου 1 ανά την Ελλάδα, με τα οποία διατηρούμε σύμβαση παροχής αποκλειστικών υπηρεσιών ανά περιοχή,δυνάμει ιδιαίτερης μεταξύ μας σύμβασης, οι όροι της οποίας λειτουργούν συμπληρωματικά με τους παρόντες.

«Εκπρόσωπος» Εργοδότη/ Υποψηφίου: κάθε τρίτος, πλην των ανωτέρω (Υποψηφίου/ Εργοδότη/ συνεργαζόμενου Πάροχου Κατάρτισης), που χρησιμοποιεί τον παρόντα Ιστότοπο για αναζήτηση θέσεων εργασίας ή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας, ή προσωπικού ή προγραμμάτων που αφορούν στην είσοδο/ επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας ή/και στην Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας,   συνδεόμενος αυτοτελώς συμβατικά με τον άμεσα ενδιαφερόμενο (Υποψήφιο / Εργοδότη) [ενδεικτικά μη συνεργαζόμενοι Πάροχοι Επαγγελματικής Κατάρτισης, διαχειριστές ή ενδιάμεσοι φορείς επιδοτούμενων προγραμμάτων, εταιρείες επιλογής προσωπικού, κλπ]

«Αγγελία»: Ανακοίνωση και περιγραφή διαθέσιμης θέσεως εργασίας, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, επαγγελματικής κατάρτισης, οι προδιαγραφές της οποίας καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του και η περιγραφή της αναρτάται στον Ιστότοπο από Εμάς, κατόπιν συνεννοήσεως ή ιδιαίτερης συμφωνίας μας με τον «Εργοδότη» που ενδιαφέρεται να την καλύψει ή με «Εκπρόσωπό» του ή με «Συνεργαζόμενο Πάροχο Κατάρτισης». Η χρονική διάρκεια της κάθε ανάρτησης είναι ένας (1) μήνας, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί  διαφορετικά.

«Αίτηση»: Καταχώρηση στη βάση Υποψηφίων που διατηρούμε του βιογραφικού σημειώματος και λοιπών υποστηρικτικών αυτού στοιχείων του «Υποψηφίου», από τον ίδιο,  κατόπιν εγγραφής του στον Ιστότοπο, με σκοπό την οn line εκδήλωση ενδιαφέροντος του για αναρτημένη ήδη «αγγελία» και την από Εμάς προώθηση της αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος προς τον «Εργοδότη» ή/και τον «Εκπρόσωπο» του ή τον  «Συνεργαζόμενο Πάροχο Κατάρτισης», με την πρωτοβουλία του οποίου αναρτήθηκε η εν λόγω αγγελία.

«Διερευνητική Αίτηση»: Καταχώρηση στη βάση Υποψηφίων που διατηρούμε  του βιογραφικού σημειώματος και λοιπών συνοδευτικών στοιχείων και πληροφοριών του «Υποψηφίου», από τον ίδιο,  κατόπιν εγγραφής του στον Ιστότοπο, χωρίς υποβολή Αιτήσεως για συγκεκριμένη, αναρτημένη ήδη «Αγγελία», ώστε κατόπιν επεξεργασίας αυτών, ο «Υποψήφιος» να ενημερώνεται από Εμάς ή από Συνεργαζόμενο Πάροχο Κατάρτισης για τις «Αγγελίες» που θα αναρτηθούν και άπτονται του ενδιαφέροντος που έχει εκδηλώσει στα πλαίσια υποβολής της Διερευνητικής Αιτήσεώς του. 

«Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας»: Παντός είδους δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εφαρμογών, κωδικών προέλευσης , τεχνογνωσίας , εμπιστευτικών πληροφοριών, εμπορικών μυστικών, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών ονομασιών, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας , τα δευτερεύοντα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα υποδείγματα χρησιμότητας, δικαιώματα επί σχεδίων, δικαιώματα βάσεων δεδομένων και όλα τα δικαιώματα η προσβολή των οποίων συνιστά πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού.

«Εμείς»: ΜΕΤΡΟΝ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία.

«Χρήστης»: o Υποψήφιος, ο Εργοδότης, ο Συνεργαζόμενος Πάροχος Κατάρτισης ή οποιοσδήποτε Εκπρόσωπος Εργοδότη/ Υποψηφίου,  αντίστοιχα, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις περιστάσεις, αλλά και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο επισκέπτεται τον Ιστότοπο.ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο Ιστότοπος αυτός επιδιώκει να λειτουργήσει ως μία πλατφόρμα σύζευξης προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, ή / και στην επαγγελματική κατάρτιση για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Χρηστών του (Υποψηφίων,Εργοδοτών, Συνεργαζόμενων Πάροχων Κατάρτισης και Εκπροσώπων Υποψηφίων/Εργοδοτών).Δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία του ιστοτόπου και την επίτευξη του κατά τα άνω σκοπού του, ρητά αναλαμβάνοντας την δέσμευση να τηρήσουμε  την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου, που έχουμε επιμεληθεί και σας καλούμε να γνωρίσετε.

Οι προσφερόμενες στον Ιστότοπο Υπηρεσίες υποστηρίζονται από ένα σύγχρονο πληροφορικό σύστημα που συνδυάζει τις πληροφορίες που εισάγονται σε αυτή μέσω του Ιστοτόπου από Υποψηφίους (απευθείας, με την υποβολή  on line ή διερευνητικής Αίτησης) ή από Εργοδότες (με τη δημοσίευση Αγγελιών, που αναρτώνται  με τη δική μας μεσολάβηση ή και την μεσολάβηση Συνεργαζόμενων Παρόχων Κατάρτισης ή και λοιπών «Εκπροσώπων» Εργοδοτών). 

Στα πλαίσια των παραπάνω σκοπών, μπορείτε και εσείς, εφόσον είστε ενήλικοι, και ενεργείτε για λογαριασμό σας ή εκπροσωπείτε νόμιμα κάποιο νομικό πρόσωπο,  να πλοηγηθείτε στις σελίδες του Ιστοτόπου και να χρήση των υπηρεσιών του, εφόσον αναζητάτε ή επιθυμείτε να συνεισφέρετε πληροφορίες σχετικά με ζήτηση ή προσφορά εργασίας ή σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή στήριξης της επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες:


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να εκτυπώσετε και να κατεβάσετε  πληροφορίες από την Ιστοσελίδα αποκλειστικά και μόνο για τους κατά άνω σκοπούς, απαγορευομένης κατηγορηματικά οιαδήποτε άλλης εμπορικής ή/ και προσωπικής χρήσης. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν δικαιούστε να προβείτε σε αντιγραφή, αναπαραγωγή ή διανομή οποιουδήποτε υλικού που μεταδίδεται από την ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ στους χρήστες να δοκιμάσουν να υπονομεύσουν την ασφάλεια του Ιστοτόπου ή οιασδήποτε πληροφορίας ή διατίθεται μέσω αυτού. Οι χρήστες δεσμεύονται να μην επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για αυτούς, να μην επιχειρήσουν να  συνδεθούν σε διακομιστή ή λογαριασμό στον οποίο δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης, και να μην διαγράφουν  ή τροποποιούν υλικό που δημοσιεύτηκε από άλλο πρόσωπο. Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε συσκευής, λογισμικού ή άλλου μέσου, με σκοπό με την παρεμβολή στην ορθή λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε δραστηριότητας που διεξάγεται σε αυτή. Απαγορεύεται η χρήση αυτή της σελίδας για την αποστολή μη ζητηθείσας επικοινωνίας στους Χρήστες της.

Οι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση κατά τη χρήση του Ιστοτόπου να μην εκφράζουν δυσφημιστικά, ρατσιστικά, άσεμνα, απειλητικά, υβριστικά σχόλια για οποιαδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Όλοι οι χρήστες, εφόσον αποφασίσουν να εισφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο, οποιοδήποτε υλικό στο δικτυακό τόπο, δεσμεύονται να παρέχουν μόνον ακριβείς πληροφορίες, σεβόμενοι τον νόμο και τα δικαιώματα των άλλων. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε πληροφορίες ή καταχωρίσεις που έχουν καταχωρηθεί κατά παράβαση των όρων χρήσης του Ιστοτόπου. Σε περίπτωση διαπίστωσης με άλλο τρόπο παράβασης των Όρων χρήσης του Ιστοτόπου, εξυπακούεται ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες του δύναται να αποκλειστεί.  


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το περιεχόμενο του  παρόντος διαδικτυακού τόπου διατίθεται «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε εφαρμογή ή σκοπό. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ο Ιστότοπος να λειτουργήσει ως ένα σημείο συνάντησης όλων των εμπλεκομένων μερών στη διαδικασία  προσφοράς και ζήτησης εργασίας και επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε ή να επαληθεύουμε τα έγγραφα και τις πληροφορίες που αναρτώνται με πρωτοβουλία ή συμμετοχή των χρηστών του (την ακρίβεια των βιογραφικών σημειωμάτων που υποβάλλονται ή των περιγραφών των  θέσεων εργασίας που καταχωρούνται). Οι χρήστες αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την επικοινωνία τους με άλλους χρήστες, με τους οποίους έρχονται σε επαφή μέσω του Ιστοτόπου.

Επίσης, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου ο δικτυακός τόπος να είναι διαθέσιμος και πλήρως λειτουργικός σε συνεχή βάση, να μην επιτρέπει την  εμφάνιση ιών και άλλων επιζήμιων στοιχείων, αλλά δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει σε χρήστη, αν δεν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε κάτι τέτοιο. Η χρήση του ιστοτόπου και του υλικού του γίνεται με την ευθύνη των χρηστών του.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Με εξαίρεση το Υλικό που αναρτάται από τους Χρήστες και τα ρητώς αναγνωρισμένα και κατοχυρωμένα δικαιώματα τρίτων, ο Ιστότοπος και όλο το περιεχόμενο αυτού αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΜΕΤΡΟΝ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία.  Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά αυτού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά αλλού στους παρόντες Όρους Χρήσης ή με την προηγούμενη ρητή συναίνεση της ΜΕΤΡΟΝ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία.  Για τη χρήση και εκμετάλλευση του υλικού που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα, ο  χρήστης θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης.


ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η παραπομπή αυτή δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και του περιεχόμενου που εκφράζονται, δημοσιεύονται ή αναρτώνται εκεί. Οι χρήστες αντιλαμβάνονται και αποδέχονται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρούν από το δικό μας διαδικτυακό τόπο, οπότε εφαρμοστέοι τυγχάνουν οι όροι χρήσης αυτών.


ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Οι Υποψήφιοι, εφόσον το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στον παρόντα Ιστότοπο, το οποίο είναι απαραίτητο σε περίπτωση που αποφασίσουν να υποβάλουν on line ή διερευνητική Αίτηση. Στην περίπτωση αυτή, θα απαιτηθεί να παρέχουν μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικό ταχυδρομείου και έναν κωδικό πρόσβασης. Εναπόκειται στους ίδιους να διατηρήσουν απόρρητο τον Κωδικό τους και παραμένουν υπεύθυνοι για όλες τις χρήσεις που γίνονται μέσω αυτού. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του κωδικού τους υποχρεούνται να μας ενημερώσουν αμέσως.

Οι Υποψήφιοι αναλαμβάνουν την αποκλειστική ευθύνη για τη μορφή, το περιεχόμενο και την ακρίβεια οποιουδήποτε υλικού τοποθετούν στην ιστοσελίδα (κατά την υποβολή on line ή διερευνητικής Αίτησης). Το υλικό που αναρτάται πρέπει να περιέχει επαρκείς, ενημερωμένες πληροφορίες για τα προσόντα τους, ως ενδιαφερόμενοι για κάποια θέση εργασίας ή επαγγελματικής κατάρτισης, και να προσδιορίζει με σαφήνεια τις θέσεις  εργασίας ή τις προοπτικές κατάρτισης, για τις οποίες ενδιαφέρονται. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή στον Ιστότοπο ψευδών, ανακριβών και παραπλανητικών πληροφοριών, προσβλητικών, ρατσιστικών, συκοφαντικών, εξυβριστικών, απειλητικών δηλώσεων, υλικού που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ή τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, διαφημίσεις, επιστολές αλυσίδας και οτιδήποτε θεωρείται άσχετο με τους σκοπούς του ιστοτόπου. Παρά το γεγονός ότι η ευθύνη είναι αποκλειστικά των Υποψηφίων, ανά πάσα στιγμή έχουμε το δικαίωμα να προβαίνουμε σε έλεγχο των αναρτημένων πληροφοριών, και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται ουσιώδεις κανόνες, να αφαιρούμε το υλικό από το δικτυακό μας τόπο. Πληροφορίες ή προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών, που περιέχονται σε γνώση των Υποψηφίων με αφορμή τη χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν με κανένα άλλο τρόπο και για κανένα άλλο σκοπό, πλην αυτών που δεν αντίκεινται στην Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και ρητά επιτρέπονται με τους όρους χρήσης αυτού του Ιστοτόπου και κατατείνουν στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόκτηση επαγγελματικής κατάρτισης ή/και την υποβολή αιτήσεως για κάποια θέση εργασίας.


ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Πέραν των υπολοίπων υποχρεώσεων που τυχόν έχουν αναλάβει, δυνάμει άλλης συμβάσεως/ συμφωνίας μαζί μας, και ανεξαρτήτως αυτής, οι «Εργοδότες» που επιθυμούν να αναρτήσουν «Αγγελίες» υποχρεούνται να μην μας παραχωρούν προς καταχώριση στον Ιστότοπο λανθασμένα, παραπλανητικά ή ανακριβή στοιχεία. Το υλικό των αγγελιών πρέπει να περιέχει σαφείς πληροφορίες για τη θέση εργασίας που επιθυμούν να καλύψουν, να μπορεί να καταγράφεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήματος και να προσδιορίζει με επάρκεια τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων για τους οποίους ενδιαφέρονται. Σε περίπτωση που η καταχωρημένη στον Ιστότοπό μας, υπό μορφή Αγγελίας,  θέση εργασίας καλυφθεί, υποχρεούνται να μας ενημερώσουν αμέσως, για να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία του συστήματος. Πληροφορίες ή προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών, που περιέχονται σε γνώση τους με αφορμή τη χρήση των υπηρεσιών του Ιστοτόπου, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν με κανένα άλλο τρόπο και για κανένα άλλο σκοπό, πλην αυτών που δεν αντίκεινται στην Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και ρητά επιτρέπονται με τους όρους χρήσης αυτού του Ιστοτόπου και κατατείνουν στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή της επιχείρησής τους σε επιδοτούμενα προγράμματα ή/και την αναζήτηση κατάλληλου υποψηφίου για τη θέση εργασίας που προσφέρουν.


ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Οι Συνεργαζόμενοι Πάροχοι Κατάρτισης υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τον παρόντα Ιστότοπο και τις υπηρεσίες του, αποκλειστικά και μόνον στα πλαίσια των ειδικότερων συμβάσεων που έχουν συνάψει μαζί μας. Σε κάθε περίπτωση, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους «Εργοδότες», ότι οι «Αγγελίες» τους θα δημοσιευθούν στον παρόντα Ιστότοπο με ευθύνη των ιδίων και του Συνεργαζόμενου Παρόχου Κατάρτισης, να διασφαλίζουν ότι οι «Εργοδότες»  με τους οποίους συνεργάζονται δεν τους παραχωρούν προς καταχώριση στον Ιστότοπο λανθασμένα, παραπλανητικά ή ανακριβή στοιχεία, ότι το υλικό των αγγελιών περιέχει σαφείς πληροφορίες για τη θέση εργασίας προς  κάλυψη και προσδιορίζει με επάρκεια τις προδιαγραφές των υποψηφίων για τους οποίους ενδιαφέρονται. Σε περίπτωση που η καταχωρημένη στον Ιστότοπό μας, υπό μορφήν Αγγελίας,  θέση εργασίας καλυφθεί, ο Συνεργαζόμενος Πάροχος Κατάρτισης υποχρεούται να μας ενημερώσει αμέσως, για να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία του συστήματος. Πληροφορίες ή προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών, που περιέρχονται σε γνώση των Συνεργαζόμενων Παρόχων Κατάρτισης με αφορμή τη χρήση των υπηρεσιών του Ιστοτόπου ή τη μεταξύ μας σύμβαση, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν με κανέναν άλλο τρόπο και για κανένα άλλο σκοπό, πλην αυτών που δεν αντίκεινται στην Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και ρητά επιτρέπονται με τους όρους χρήσης του Ιστοτόπου και κατατείνουν στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή της επιχείρησής του Εργοδότη, με τον οποίο συνεργάζονται σε επιδοτούμενα προγράμματα ή/και την αναζήτηση κατάλληλου υποψηφίου για τη θέση εργασίας που προσφέρει ο συνεργαζόμενος με αυτούς Εργοδότης. Οι Συνεργαζόμενοι Πάροχοι Κατάρτισης είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους «Υποψηφίους» και να λαμβάνουν την προσήκουσα συγκατάθεσή τους σχετικά με την συλλογή, επεξεργασία και περαιτέρω κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των τελευταίων που περιέρχονται σε γνώση τους με αφορμή την μεταξύ μας συνεργασία.


ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ/ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Οι λοιποί  Εκπρόσωποι Υποψηφίων/Εργοδοτών υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τον παρόντα Ιστότοπο και τις υπηρεσίες του, αποκλειστικά και μόνον στα πλαίσια των ειδικότερων συμβάσεων που έχουν συνάψει με Εμάς. Σε κάθε περίπτωση, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους αντισυμβαλλόμενούς τους, Υποψήφιους ή Εργοδότες ότι κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Ιστοτόπου και να αναλαμβάνουν κάθε ευθύνη απέναντί τους αναφορικά με τη χρήση αυτή. Περαιτέρω, απέναντί μας φέρουν τις ειδικότερες υποχρεώσεις του εκάστοτε Υποψηφίου ή Εργοδότη, που εκπροσωπούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες θέσεις  (ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ)


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο, ως και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου, που δεν μπορούν να επιλυθούν εξωδίκως, υπάγονται στην αποκλειστική δωσιδικία των καθ’ ύλην  αρμοδίων δικαστηρίων των Αθηνών.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, και χωρίς προειδοποίηση, να αναθεωρήσουμε το περιεχόμενο του ιστοτόπου, των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν και των όρων που διέπουν τη χρήση και τη λειτουργία του. Αν αλλάξουμε αυτούς τους  Όρους Χρήσης, θα δημοσιεύσουμε το αναθεωρημένο κείμενο εδώ με ενημερωμένη την  ημερομηνία έναρξης ισχύος τους.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, ανησυχίες ή σχόλια σχετικά με Εμάς ή αυτή την ιστοσελίδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: e-mail: metron@metron-kek.gr, τηλ.:210 3312 906. Διεύθυνση επικοινωνίας: Αυλητών 9, Αθήνα 10554.