Επιχειρηματική Ιδέα / 
Σχέδιο

 

Η επιχειρηματική Ιδέα

Η κάθε επιχείρηση οφείλει την ύπαρξή της σε μια επιχειρηματική ιδέα. Η πορεία και η βιωσιμότητά της είναι και αυτό αποτέλεσμα εφαρμογής επιχειρηματικών ιδεών, οι οποίες όμως δεν σχετίζονται με την ίδρυσή της, αλλά με την μετέπειτα πορεία της.

Πολλά είναι τα παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι η επιχειρηματική ιδέα και μάλιστα η καινοτόμα ιδέα είναι η αρχή της επιτυχίας της επιχείρησης, είναι ο μοχλός εκκίνησής της χωρίς να μπορεί να έχει συμμετοχή στο τελικό επιδιωκόμενο σκοπό της επιχείρησης. Η καινοτόμα βεβαίως ιδέα δεν έχει το αποκλειστικό προνόμιο στην επιτυχία, είναι ένας από το πλήθος των συντελεστών της.

Είναι προφανές ότι η επιχειρηματική ιδέα οφείλει να είναι υπαρκτή σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της επιχείρησης, στη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου, στη χάραξη της στρατηγικής, στο μοντέλο διοίκησης, στη φυσιολογική λειτουργία, στην αναδιοργάνωση, στη διάσωση ακόμη και στην τελική παύση της επιχείρησης.

Είναι επίσης προφανές ότι η κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, για να έχει επιτυχία, θα πρέπει να ταιριάζει με τις ικανότητες, τα προσόντα και τις οικονομικές δυνατότητες του υποψήφιου επιχειρηματία.

Ακριβώς λοιπόν για αυτόν τον λόγο, εμείς οι υποψήφιοι επιχειρηματίες θα πρέπει να:

 • Διερευνήσουμε τις ικανότητες τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας
 • Διερευνήσουμε τα κίνητρα και την αφοσίωση στην συγκεκριμένη επιχειρηματική ιδέα
 • Αποσαφηνίσουμε τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχειρηματικής ιδέας
 • Εκτιμήσουμε τα απαιτούμενα κεφάλαια έναρξης και λειτουργίας μιας επιχείρησης
 • Αυτοαξιολογήσουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά μας ως υποψήφιου επιχειρηματία

Αυτό βεβαίως είναι η βασική προϋπόθεση, δεδομένου ότι Θα πρέπει επιπλέον να αποσαφηνίσουμε αν:

 • Είναι καλά επεξεργασμένη η επιχειρηματική ιδέα;
 • Γίνεται αντιληπτή από τους τρίτους;
 • Είναι ώριμη;
 • Τι νέο προϊόν ή υπηρεσία προσφέρει η νέα επιχειρηματική ιδέα;
 • Ποια αγορά καλύπτει;
 • Σε ποιόν απευθύνεται;
 • Υπάρχει στοιχείο καινοτομίας ή πρωτοπορίας
 • Είναι συμβατή με τις ικανότητες τους στόχους και τις επιδιώξεις μας;
 • Ταιριάζει με το προφίλ μας;
 • Προϋποθέτει συγκεκριμένο επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας από την πλευρά μας, και αν ναι, ποίο;

Προκειμένου να ισχυροποιήσουμε αλλά και να οριστικοποιήσουμε την απόφασή μας για την υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας, οφείλουμε:

 • Να απαντήσουμε αν όντως η ιδέα αυτή ανταποκρίνεται σε μια υπαρκτή ανθρώπινη ανάγκη ή επιθυμία, διαφορετικά θα πρέπει να την απορρίψουμε
 • Να διαμορφώσουμε μια πρώτη γνώμη για το κόστος επένδυσης
 • Να αξιολογήσουμε τους διαθέσιμους χρηματο-οικονομικούς πόρους αλλά και τους χρηματο-οικονομικούς κινδύνους
 • Να εκτιμήσουμε την κατάσταση του ανταγωνισμού

Είναι σαφές ότι οι απαντήσεις που θα δώσουμε στα παραπάνω ερωτήματα ικανοποιούν και ενισχύουν την συγκεκριμένη επιχειρηματική ιδέα, γεγονός που μας οδηγεί στην αμέσως επόμενη φάση της ενδελεχούς εξέτασης της αγοράς και των δυνατοτήτων που παρέχονται.

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο

Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα απαραίτητο κείμενο, ιδιαίτερα για τις νέες επιχειρήσεις, γιατί αφενός επιτρέπει την προκαταβολική επαλήθευση της εφικτότητας της επιχειρηματικής ιδέας από εμπορική, οικονομική και χρηματοδοτική σκοπιά, αφετέρου προσφέρει στον υποψήφιο επιχειρηματία ένα σημαντικό εργαλείο προγραμματισμού και ελέγχου των μελλοντικών του δραστηριοτήτων.

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο καταγράφει λεπτομερώς τους σκοπούς, τους στόχους και τις προοπτικές της επιχείρησης, περιγράφει την αγορά, τα προϊόντα, τους πελάτες, τον ανταγωνισμό, τη στρατηγική, τους ανθρώπους, τις οικονομικές δυνατότητες, κατανέμει αρμοδιότητες και λειτουργίες και προσδιορίζει τέλος το χρόνο και το κόστος της κάθε ενέργειας. Αποτελεί συνεπώς ένα σύγχρονο μέσο επικοινωνίας, απαραίτητο για την παρουσίαση της μελλοντικής επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ένα υποψήφιο συνεργάτη ή ένα υποψήφιο χρηματοδότη.

Η συγγραφή του Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι χρήσιμη και απαραίτητη σε καθοριστικές για την επιχείρησή στιγμές όπως είναι η περίπτωση δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης, η αναζήτηση ενός νέου μετόχου, η υποστήριξη αιτήματος τραπεζικού δανείου ή επιχορήγησης από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και στην περίπτωση πώλησης της επιχείρησής.

Η προετοιμασία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου απαιτεί πολύ κόπο και χρόνο, αφού προϋποθέτει μελέτη της αγοράς, των ανταγωνιστών, των πελατών και των ιδιαιτεροτήτων της επιχείρησης. Θα πρέπει επομένως να είναι κατανοητό, ρεαλιστικό, δυναμικό και να απαντάει σε τρία βασικά ερωτήματα:

 • Πού βρίσκεται η επιχείρηση;
 • Πού θέλει να πάει;
 • Πώς θα πάει;