Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας

 

Κατά τη διάρκεια της ενότητας οι καταρτιζόμενοι κατανοούν τον τρόπο σύνταξης ενός βιογραφικού σημειώματος, τη διαδικασία της συνέντευξης με τον εργοδότη, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι οργανισμοί ευρέσεως εργασίας. Επίσης παρουσιάζονται οι ενέργειες που απαιτούνται να αναληφθούν για την εκκίνηση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά: Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, Τεχνικές επιτυχούς επικοινωνίας, Τεχνικές Μάθησης & Ενεργοποίησης του Δυναμικού του ατόμου στη διαμόρφωση της κοινωνικής & επαγγελματικής συμπεριφοράς, Επαγγελματικός προσανατολισμός, ανάπτυξη μιας προσωπικής στρατηγικής, Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής, Εντοπισμός και την ανάδειξη ισχυρών σημείων, Τεχνικές συνέντευξης, τρόποι και μέθοδοι προσέγγισης των επιχειρήσεων, Χρήση των υπηρεσιών εύρεσης εργασίας, Διαδικασίες για την εκκίνηση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας